Regulamin

1. Każdy uczestnik przystępujący do zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości oraz ciszy.
3. Na zajęcie należy przychodzić punktualnie.
4. Przed rozpoczęciem zajęć należy obowiązkowo wyciszyć telefon komórkowy.
5. Zapisy na zajęcia/wizyty możliwe są poprzez adres email, telefonicznie lub bezpośrednio u prowadzącej. Jeśli nie odbieram telefonu, proszę o krótki sms. Nie odbieram telefonu w trakcie pracy.
6. Z uwagi na kameralny charakter zajęć należy dokonać rezerwacji miejsca w grupie. Rezerwacja miejsca na dany miesiąc możliwa jest do końca miesiąca poprzedzającego i następuje w momencie wykupienia wybranego karnetu. Np. chcąc zarezerwować miejsce na luty, należy je opłacić do końca stycznia.
7. Karnet 4 wejść dotyczy wybranego dnia w tygodniu, karnet 8 wejść dotyczy wybranych dwóch dni w tygodniu.
8. Wypadające nieobecności można odrobić tylko w tym samym miesiącu kalendarzowym, uprzednio zgłaszając je sms’em, co najmniej dzień wcześniej – w innym przypadku wejścia przepadają. Nie przechodzą na kolejny miesiąc w postaci karnetu.
9. Płatności należy uiszczać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto – 28 1050 1575 1000 0091 1946 6366.
10. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo należy zgłosić występujące problemy zdrowotne/kontuzje. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba dostarczenia zaświadczenia od lekarza o dopuszczeniu do ćwiczeń przed rozpoczęciem zajęć.
11. Nowi uczestnicy mogą dołączyć do wybranej grupy w dowolnym momencie wnosząc opłatę zgodnie z ilością spotkań, które pozostały do końca miesiąca.
12. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania miesiąca opłata nie jest zwracana. Wyjątek stanowią przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiają kontynuowanie ćwiczeń stwierdzone wraz z prowadząca lub potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
13. Jeśli zajęcia nie odbędą się z powodów leżących po stronie prowadzącej (w sytuacjach nagłych), wejścia zostają przesunięte na kolejny miesiąc lub opłata zostaje zwrócona w przypadku, gdy uczestnik nie decyduje się brać udziału w ćwiczeniach w kolejnym miesiącu.
14. Prowadząca poinformuje na początku miesiąca o swoich przewidywanych nieobecnościach ( – wypadające szkolenia etc.) oraz w miarę możliwości zaproponuje inne rozwiązanie: inny termin zajęć dla całej grupy, odrobienie zajęć w innej grupie, zastępstwo w prowadzeniu zajęć lub odwołanie zajęć w danym dniu.
15. Zajęcia nie odbywają się w święta/dni wolne od pracy.
16. Na zajęcia należy ćwiczyć w wygodnym stroju sportowym oraz obowiązkowo ściągnąć obuwie przed wejściem na salę ćwiczeń. Należy ćwiczyć na boso lub w skarpetkach.
17. Prowadząca nie odpowiada za rzeczy pozostawione na korytarzu.
18. Nietypowe sytuacje rozpatrywane będę w sposób indywidualny.
19. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku przestrzegania niniejszego Regulaminu.